blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ  Ø  Å   

      Ord   Synonymer     Forklaring        

      Gen   Arveanlegg      Et gen (ogs kalt arveanlegg) er en avgrenset del av DNA -tråden som gir opphav til en bestemt egenskap. Osv.      

      Genom         Det totale arvestoffet i kromosomene til en gitt organisme. Størrelsen er vanligvis angitt i basepar. En kopi av hele genomet finnes i hver celle i kroppen, med unntak av kjønnscellene som har bare halvparten av genomet (det finnes også noen få andre unntak).      

      Genotype         Brukes som oftest om en beskrivelse av hvilke alleler et individ har for et gitt gen. For eksempel vil en blomst med fenotypen lilla farge kunne ha genotypen LL eller Lh (L = allel for lilla blomsterfarge, h = allel for hvit blomsterfarge) dersom L-allelet er dominant og h-allelet recessivt. Brukes oftest om allel-sammensetningen i et gitt locus hos et individ. Se fenotype.
     

      Genpar         Alle våre gener unntatt genene på mannens kjønnskromosomer foreligger i to kopier, altså som et genpar.      

blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.